Przegląd sytuacji bieżącej

Opis

Pierwszy rezultat projektu “Przegląd sytuacji bieżącej” stanowi raport zbiorczy opracowany przez dr J. Religę (ITeE-PIB, PL) oraz dr S. Lestera na podstawie raportów krajowych. Raport prezentuje różnorodne podejścia i rozumienie pojęcia „kompetencje” w krajach partnerskich (Polska, Grecja, Niemcy, Austria, Irlandia, UK), zawiera streszczenia sytuacji bieżącej dotyczącej standaryzacji kompetencji zawodowych oraz dotychczasowych doświadczeń z ich użytkowania. Autorzy dokonali syntezy uzyskanych danych, wskazali na najważniejsze podobieństwa i różnice oraz wynikające z nich możliwości implikacji dla projektu ComProCom.

Treść

  • Historia, charakterystyka opisów oraz ocena krajowych inicjatyw oraz struktur dotyczących stosowania pojęcia „kompetencje” w kształceniu i doskonaleniu zawodowym;
  • Różnice w stosowaniu kompetencji w systemie edukacji i szkoleń zawodowych, a instytucjami rynku pracy, przedsiębiorstwami;
  • Rekomendowane, szeroko stosowane modele i metodologie opracowywania ram/standardów kompetencji;
  • Instytucje/ organizacje odpowiedzialne;
  • Przybliżony stopień pokrycia zapotrzebowania rynku pracy na opisy kompetencji;
  • Relacje z krajowymi i europejskimi ramami kwalifikacji;
  • Obszary wykorzystywania ram/standardów kompetencji