Artykuł naukowy

Opis

Artykuł podsumowujący i ewaluujący założenia i rezultaty projektu ComProCom w kontekście teorii rozwoju i standaryzacji kompetencji zawodowych oraz dotychczasowych międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie.

Treść

  • Różne konceptualizacje pojęcia “kompetencja”, w tym podejście zewnętrzne versus wewnętrzne;
  • Modele dotychczas stosowane oraz wyłaniające się w krajach partnerskich;
  • Różne koncepcje pojęcia „kompetencji” w krajach partnerstwa projektu i innych krajach UE – poziom wdrożenia, zalety stosowanych rozwiązań, ich relacje z innymi europejskimi narzędziami polityki edukacyjnej;
  • Kwestie związane z zastosowaniem ww. koncepcji dla zawodów “wyższego szczebla”;
  • Zagadnienia, problemy, na które natknęły się zespoły budujące i testujące ramy kompetencji nowej generacji;
  • Konkluzje, wnioski.