Rezultat nr 1

Report

Pierwszy rezultat stanowi raport „Przegląd sytuacji bieżącej” w krajach partnerstwa projektu. Wyniki prac badawczych dotyczących metodologii standaryzacji kompetencji zawodowych oraz dotychczasowych doświadczeń krajowych z ich użytkowania w krajach partnerskich opracowano w grudniu 2015 r. w postaci sześciu raportów krajowych. Na podstawie raportów krajowych, dr J. Religa (ITeE-PIB, PL) oraz dr S.Lester (SLD, UK) przygotowali raport zbiorczy zawierający analizę porównawczą procesu standaryzacji kompetencji zawodowych, w tym najważniejsze podobieństwa i różnice charakteryzujące podejścia aktualnie stosowane w krajach partnerskich oraz wynikające z nich możliwości implikacji dla projektu ComProCom.