Παρουσίαση Υφιστάμενης Κατάστασης

Περιγραφή

Το πρώτο παραδοτέο του έργου είναι η "Παρουσίαση της Υφιστάμενης Κατάστασης στις συμμετέχουσες χώρες", το οποίο συνέταξε ο εταίρος ITEE- PIB (PL). Πρόκειται για μια Συνθετική Έκθεση, βασισμένη στις επιμέρους «Εκθέσεις Υφιστάμενης Κατάστασης» των εταίρων του έργου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2016. Στόχος του παραδοτέου είναι να γίνουν κατανοητοί οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους προσεγγίζουν οι χώρες-εταίροι το θέμα ‘επαγγελματική ικανότητα’. Το παραδοτέο δίνει την συνοπτική κατάσταση κάθε χώρας, και στη συνέχεια παρουσιάζει συγκριτικά τις βασικές ομοιότητες και διαφορές. Οι χώρες στις οποίες αναφέρεται είναι η Αυστρία, η Γερμανία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Πολωνία.

Περιεχόμενα

  • Ιστορικό, περιγραφή και αξιολόγηση των εθνικών πρωτοβουλιών και δομών σχετικά με την χρήση της επαγγελματικής ‘ικανότητας’ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στην επαγγελματική εξέλιξη
  • Διαφορές μεταξύ της αξιοποίησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και των πραστις πρακτικές που εφαρμόζονται από τους βιομηχανικούς / επαγγελματικούς φορείς
  • Προτεινόμενα / ευρείας χρήσης εννοιολογικά μοντέλα και μεθοδολογίες ανάπτυξης
  • Αρμόδιοι φορείς για τα επαγγελματικά περιγράμματα
  • Εκτίμηση του εύρους της αγοράς εργασίας και του επιπέδου των επαγγελμάτων που καλύπτονται από τα επαγγελματικά περιγράμματα
  • Σύνδεση με τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων η με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
  • Χρήση Επαγγελματικών περιγραμμάτων