Μεθοδολογικός Οδηγός

Περιγραφή

Θα παραχθεί Μεθοδολογικός Οδηγός που θα βοηθήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες μεθοδολογίες ώστε να ερευνήσει, να δομήσει, να δοκιμάσει, και να αξιολογήσει περιγράμματα επαγγελματικής ικανότητας για υψηλού επιπέδου θέσεις.

Ο Μεθοδολογικός Οδηγός σχεδιάζεται ώστε για να χρησιμεύσει σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πεδίο υψηλού επιπέδου (γενικά EQF 5+).

Περιεχόμενα

  • Έννοιες και μοντέλα – π.χ. οι ‘εσωτερικές’ (βάσει χαρακτηριστικών) και ‘εξωτερικές’ (κοινωνική προσδοκία) πτυχές της επαγγελματικής ικανότητας, το μοντέλο Mansfield-Matthews, το μοντέλο Winch, η κατά Stephenson έννοια της ικανότητας, το δεύτερης γενιάς μοντέλο επαγγελματικής ικανότητας του Lesterκαι το μοντέλο απόκτησης δεξιοτήτων του Dreyfus.
  • Μέθοδοι έρευνας και ανάπτυξης- π.χ. ανάλυση εργασιών, λειτουργική ανάλυση, χαρτογράφηση ρόλων, η τεχνική repertory grid technique, DACUM, τεχνική Delphi.

Υποστηρικτικά υλικά