Επιστημονικό Άρθρο

Περιγραφή

Επιστημονικό άρθρο που θα συνοψίζει και θα αξιολογεί το έργο και θα αναλύει θέματα που θα έχουν προκύψει βάσει της θεωρίας και της πρακτικής που συνδέεται διεθνώς με τα περιγράμματα επαγγελματικών πρότυπων και ικανοτήτων.

Περιεχόμενα

  • Διαφορετικές αντιλήψεις της έννοιας ‘ικανότητα’ που περιέχουν «εσωτερικά», έναντι «εξωτερικών», μοντέλα
  • Καταξιωμένα και ανερχόμενα μοντέλα ικανότητας στις χώρες - εταίρους και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
  • Διαφορετικές αντιλήψεις της έννοιας ‘ικανότητα’ στις χώρες εταίρους και σε ΕΕ σε επιμέρους παραμέτρους όπως μεθοδολογικά εργαλεία, σχετικά θετικά σημεία, πως αλληλεπιδρούν
  • Θέματα εφαρμογής της έννοιας ‘ικανότητα’ σε υψηλού επιπέδου επαγγέλματα
  • Θέματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή σε προγράμματα κατάρτισης
  • Συμπεράσματα