1ο παραδοτέο

Έρευνα

To πρώτο παραδοτέο του έργου είναι η "Παρουσίαση της Υφιστάμενης Κατάστασης" στις συμμετέχουσες χώρες, που θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2016 και θα παρουσιαστεί στο εταιρικό σχήμα και τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες στην 2η συνάντηση εταίρων τον Φεβρουάριο 2016 στη Δρέσδη.

Το πρώτο παραδοτέο περιλαμβάνει έξη εθνικές εκθέσεις και μία συνθετική έκθεση, βασισμένη στις εθνικές εκθέσεις των εταίρων, με στόχο την εμβάθυνση στη κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων της έννοιας "επαγγελματική ικανότητα" στις συμμετέχουσες στο εταιρικό σχήμα χώρες. Το παραδοτέο περιλαμβάνει μία συνοπτική περιγραφή της κατάστασης σε κάθε χώρα και μία συνθετική έκθεση που συνοψίζει τις βασικές ομοιότητες και διαφορές.